شرکت بردار تجهیز نیوساد با هدف پاسخگوئی تخصصی به نیازهای صنایع سنگین کشور در زمینه هیدرولیک و ایجاد تعامل سازنده با این صنایع به شماره ثبت 361886 تاسیس گردید.
ماموریت سازمانی این شرکت تبدیل شدن به سازمانی ایرانی با کیفیت عملکرد و استانداردهای جهانی است.
این شرکت در حال حاضر توانسته است با بهره گیری همزمان از تخصص و تجربه کارشناسان خود و نیز برقراری ارتباط مناسب با تامین کنندگان و مشتریان خود پلی مطمئن میان نیازهای داخلی و شرکتها و برندهای معتبر خارجی برقرار نماید.

 

 

 
 
 

 

All rights reserved by Btn group company

The site is designed by m.seyedmiri

seiedmiri@yahoo.com